Política de privacidade e protección de datos

www.floreriahedra.com

Respectando o establecido na lexislación vixente, FLORERIA HEDRA (en diante, tamén Sitio web) comprométese a adoptar as medidas técnicas e organizativas necesarias, segundo o nivel de seguridade adecuado ao risco dos datos recolleitos. 

Leis que incorpora esta política de privacidade. 

 Esta política de privacidade está adaptada á normativa española e europea vixente en materia de protección de datos persoais en internet. En concreto, a mesma respecta as seguintes normas: 

• O Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación de estes datos (RGPD). 
• A Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPD-GDD). 
• O Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (RDLOPD). 
• A Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE). 

 Identidade do responsable do tratamento dos datos persoais 

 O responsable do tratamento dos datos persoais recollidos en FLORERÍA HEDRA é BENITO FERNÁNDEZ GARCIA, con NIF: 35447126-D (en diante Responsable do tratamento) e os seus datos de contacto son os seguintes, Rúa Alameda de San Tomé, 13 - 36630 CAMBADOS (Pontevedra), teléfono  986542657 e E- mail  hedra@floreriahedra.com

 Rexistro de Datos de Carácter Persoal 

En cumprimento do establecido no RGPD e a LOPD-GDD, informámoslle que os datos persoais solicitados por FLORERIA HEDRA, mediante os formularios estendidos en as súas páxinas quedarán incorporados e serán tratados no noso ficheiro co fin de poder facilitar, axilizar e cumprir os compromisos establecidos entre FLORERÍA HEDRA e o Usuario ou o mantemento da relación que se estableza nos formularios que este encha, ou para atender unha solicitude ou consulta do mesmo . Así mesmo, de conformidade co previsto no RGPD e a LOPD-GDD, salvo que sexa de aplicación a excepción prevista no artigo 30.5 do RGPD, mantense un rexistro de actividades de tratamento que especifica, segundo as súas finalidades, as actividades de tratamento levadas a cabo e as demais circunstancias establecidas no RGPD. 

Principios aplicables ao tratamento dos datos persoais

O tratamento dos datos persoais do Usuario someterase aos seguintes principios recolleitos no artigo 5 do RGPD e no artigo 4 e seguintes da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais: 

Principio de licitud , lealdade e transparencia: requirirase en todo momento o consentimento do Usuario previa información completamente transparente dos fins para os cales se recollen os datos persoais. 
• Principio de limitación da finalidade: os datos persoais serán recolleitos con fins determinados, explícitos e lexítimos. 
• Principio de minimización de datos: os datos persoais recolleitos serán unicamente os estritamente necesarios en relación cos fins para os que son tratados. 
• Principio de exactitude : os datos persoais deben ser exactos e estar sempre actualizados. 
• Principio de limitación do prazo de conservación: os datos persoais só serán mantidos de forma que se permita a identificación do Usuario durante o tempo necesario para os fins do seu tratamento. 
• Principio de integridade e confidencialidade: os datos persoais serán tratados de maneira que se garanta a súa seguridade e confidencialidade. 
• Principio de responsabilidade proactiva: o Responsable do tratamento será responsable de asegurar que os principios anteriores cúmprense. 

Categorías de datos persoais 

As categorías de datos que se tratan en FLORERÍA HEDRA son únicamente datos identificativos. En ningún caso, trátanse categorías especiais de datos persoais no sentido do artigo 9 do RGPD. 

Base legal para o tratamento dos datos persoais 

A base legal para o tratamento dos datos persoais é o consentimento. FLORERÍA HEDRA comprométese a solicitar o consentimento expreso e verificable do Usuario para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos. 

O Usuario terá dereito a retirar o seu consentimento en calquera momento. Será tan fácil retirar o consentimento como dalo. Como regra xeral, a retirada do consentimento non condicionará o uso do Sitio web. 

Nas ocasións nas que o Usuario deba ou poida facilitar os seus datos a través de formularios para realizar consultas, solicitar información ou por motivos relacionados co contido do Sitio web, informaráselle no caso de que a cumplimentación dalgún deles sexa obrigatoria debido a que os mesmos sexan imprescindibles para o correcto desenvolvemento da operación realizada. 

Fins do tratamento a que destínanse os datos persoais 

Os datos persoais son solicitados e xestionados por FLORERÍA HEDRA coa finalidade de poder facilitar, axilizar e cumprir os compromisos establecidos entre o Sitio web e o Usuario ou o mantemento da relación que se estableza nos formularios que este último encha ou para atender unha solicitude ou consulta. 

Igualmente, os datos poderán ser utilizados cunha finalidade comercial de personalización, operativa e estatística, e actividades propias do obxecto social de FLORERÍA HEDRA, así como para a extracción, almacenamento de datos e estudos de mercadotecnia para adecuar o Contido ofertado ao Usuario, así como mellorar a calidade, funcionamento e navegación polo Sitio web. 

No momento en que se obteñan os datos persoais, informarase ao Usuario a achega do fin ou fins específicos do tratamento a que destinaranse os datos persoais; é dicir , do uso ou usos que se dará á información recompilada. 

Períodos de retención dos datos persoais 

Os datos persoais só serán retidos durante o tempo mínimo necesario para os fins do seu tratamento e, en todo caso, unicamente durante o seguinte prazo: 3 MESES, ou ata que o Usuario solicite a súa supresión. No momento en que se obteñan os datos persoais, informarase o Usuario achega do prazo durante o cal se conservarán os datos persoais ou, cando iso non sexa posible, os criterios utilizados para determinar este prazo . 

Destinatarios dos datos persoais 

O responsable informa e garantiza expresamente aos ususaros que non  compartirá, venderá, alugará ou dalgunha outra maneira distribuirá ou pondrá os seus datos a disposición de terceiras persoas e que se fose a realizarse algún tipo de cesión de datos persoais, de forma previa, solicitaríase o consentimento expreso, informado e inequívoco por parte dos titulares dos mesmos

No caso de que o Responsable do tratamento teña a intención de transferir datos persoais a un terceiro país ou organización internacional, no momento en que se obteñan os datos persoais, informarase ao Usuario da achega ao terceiro país ou organización internacional ao cal se ten a intención de transferir os datos, así como da existencia ou ausencia dunha decisión de adecuación da Comisión. 

Datos persoais de menores de idade. 

Respectando o establecido nos artigos 8 do RGPD e 7 da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, só os maiores de 14 anos poderán outorgar o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais de forma lícita por FLORERÍA HEDRA. Si trátase dun menor de 14 anos, será necesario o consentimento dos pais ou titores para o tratamento, e este só considerarase lícito na medida na que os mesmos o autorizasen. 

Secreto e seguridade dos datos persoais 

FLORERÍA HEDRA comprométese a adoptar as medidas técnicas e organizativas necesarias, segundo o nivel de seguridade adecuado ao risco dos datos recolleitos, de forma que se garanta a seguridade dos datos de carácter persoal e evítese a destrución, perda ou alteración accidental ou ilícita de datos persoais transmitidos, conservados ou tratados doutra forma, ou a comunicación ou acceso non autorizados aos estes datos. 

 O Sitio web conta cun certificado SSL (Secure Socket Layer), que asegura que os datos persoais transmítense de forma segura e confidencial, ao ser a transmisión dos datos entre o servidor e o Usuario, e en retroalimentación , totalmente cifrada ou encriptada. 

Con todo, debido a que FLORERÍA HEDRA non pode garantir a inexpugabilidade de internet nin a ausencia total de hackers ou outros que accedan de modo fraudulento aos datos persoais, o Responsable do tratamento comprométese a comunicar ao Usuario sen dilación indebida cando ocorra unha violación da seguridade dos datos persoais que sexa probable que entrañe un alto risco para os dereitos e liberdades das persoas físicas. Seguindo o establecido no artigo 4 do RGPD, enténdese por violación da seguridade dos datos persoais toda violación da seguridade que ocasione a destrución, perda ou alteración accidental ou ilícita de datos persoais transmitidos, conservados ou tratados doutra forma, ou a comunicación ou acceso non autorizados aos estes datos. 

Os datos persoais serán tratados como confidenciais polo Responsable do tratamento, quen se compromete a informar de e a garantir por medio dunha obrigación legal ou contractual que a dita confidencialidade sexa respectada polos seus empregados, asociados, e toda persoa á cal lle faga accesible a información. 

Dereitos derivados do tratamento dos datos persoais 

O Usuario ten sobre FLORERÍA HEDRA e poderá, por tanto, exercer fronte ao Responsable do tratamento os seguintes dereitos recoñecidos no RGPD e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais:

 • Dereito de acceso: É o dereito do Usuario a obter confirmación de si FLORERÍA HEDRA está a tratar ou non os seus datos persoais e, en caso afirmativo, obter información sobre os seus datos concretos de carácter persoal e do tratamento que FLORERÍA HEDRA realice ou realice, así como, entre outra, da información dispoñible sobre a orixe dos estes datos e os destinatarios das comunicacións realizadas ou previstas dos mesmos. 
• Dereito de rectificación: É o dereito do Usuario a que modifíquense os seus datos persoais que resulten ser inexactos ou, tendo en conta os fins do tratamento, incompletos. 
• Dereito de supresión ("o dereito ao esquecemento"): É o dereito do Usuario, sempre que a lexislación vixente non estableza o contrario, a obter a supresión dos seus datos persoais cando estes xa non sexan necesarios para os fins para os cales foron recollidos ou tratados; o Usuario haxa retirado o seu consentimento ao tratamento e este non conte con outra base legal; o Usuario opóñase ao tratamento e non exista outro motivo lexítimo para continuar con o mesmo ; os datos persoais sexan tratados ilícitamentemente; os datos persoais deban suprimirse en cumprimento dunha obrigación legal; ou os datos persoais sexan obtidos produto dunha oferta directa de servizos da sociedade da información a un menor de 14 anos. Ademais de suprimir os datos, o Responsable do tratamento, tendo en conta a tecnoloxía dispoñible e o custo de a súa aplicación, deberá adoptar medidas razoables para informar aos responsables que estean a tratar os datos persoais da solicitude do interesado de supresión de calquera ligazón a eses datos persoais. 
• Dereito á limitación do tratamento: É o dereito do Usuario a limitar o tratamento dos seus datos persoais. O Usuario ten dereito a obter a limitación do tratamento cando impugne a exactitude dos seus datos persoais; o tratamento sexa ilícito; o Responsable do tratamento xa non necesite os datos persoais, pero o Usuario necesíteo para facer reclamacións; e cando o Usuario se opuxese ao tratamento. 
• Dereito á portabilidade dos datos: No caso de que o tratamento efectúese por medios automatizados, o Usuario terá dereito a recibir do Responsable do tratamento os seus datos persoais nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento. Sempre que sexa tecnicamente posible, o Responsable do tratamento transmitirá directamente os datos a ese outro responsable. 
• Dereito de oposición: É o dereito do Usuario a que non leve a cabo o tratamento dos seus datos de carácter persoal ou se cese o tratamento dos mesmos por parte de FLORERÍA HEDRA. 
• Dereito a non ser a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente no tratamento automatizado, incluída a elaboración de perfís: É o dereito do Usuario a non ser obxecto dunha decisión individualizada baseada unicamente no tratamento automatizado dos seus datos persoais, incluída a elaboración de perfís, existente salvo que a lexislación vixente estableza o contrario. Así pois , o Usuario poderá exercitar os seus dereitos mediante comunicación escrita dirixida ao Responsable do tratamento coa referencia "RGPD-www.floreríahedra.com", especificando: 

           • Nome, apelidos do Usuario e copia do DNI. Nos casos en que se admita a representación, será tamén necesaria a identificación polo mesmo medio da persoa que representa ao Usuario, así como o documento acreditativo da representación. A fotocopia do DNI poderá ser substituída, por calquera outro medio válido en dereito que acredite a identidade. 
             • Petición cos motivos específicos da solicitude ou información á que se quere acceder. 
             • Domicilio a efecto de notificacións . 
             • Data e firma do solicitante. 
             • Todo documento que acredite a petición que formula. 

 Esta solicitude e todo outro documento adxunto poderá enviarse á seguinte dirección e/ou correo electrónico: Dirección postal: Rúa Alameda de San Tomé, 13 – 36630 CAMBADOS (Pontevedra) ou ao correo electrónico: hedra@floreríahedra.com 

Ligazóns a sitios web de terceiros. 

O Sitio web pode incluír hipervínculos ou ligazóns que permiten acceder a páxinas web de terceiros distintos de FLORERÍA HEDRA, e que por tanto non son operados por FLORERÍA HEDRA. Os titulares dos estes sitios web disporán das súas propias políticas de protección de datos, sendo eles mesmos, en cada caso, responsables dos seus propios ficheiros e das súas propias prácticas de privacidade . 

Reclamacións ante a autoridade de control 

No caso de que o Usuario considere que existe un problema ou infracción da normativa vixente na forma na que se están tratando os seus datos persoais, terá dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante unha autoridade de control, en particular, no Estado no que teña a súa residencia habitual, lugar de traballo ou lugar da suposta infracción. No caso de España, a autoridade de control é a Axencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es). 

II. ACEPTACIÓN E CAMBIOS NESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

É necesario que o Usuario haxa lido e estea conforme coas condicións sobre a protección de datos de carácter persoal contidas nesta Política de Privacidade , así como que acepte o tratamento dos seus datos persoais para que o Responsable do tratamento poida proceder ao mesmo na forma, durante os prazos e para as finalidades indicadas. O uso do Sitio web implicará a aceptación da Política de Privacidade do mesmo . 

FLORERÍA HEDRA resérvase o dereito a modificar a súa Política de Privacidade de acordo a o seu propio criterio, ou motivado por un cambio lexislativo, xurisprudencial ou doutrinal da Axencia Española de Protección de Datos. Os cambios ou actualizacións desta Política de Privacidade non serán notificados de forma explícita ao Usuario. Recoméndase ao Usuario consultar esta páxina de forma periódica para estar ao tanto dos últimos cambios ou actualizacións. 

Esta Política de Privacidade foi actualizada para adaptarse ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación de estes datos (RGPD) e á Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.     

Cookies


O acceso a este Sitio web pode implicar a utilización de cookies . As cookies son pequenas cantidades de información que se almacenan no navegador utilizado por cada Usuario —nos distintos dispositivos que poida utilizar para navegar— para que o servidor lembre certa información que posteriormente e unicamente o servidor que a implementou lerá. As cookies facilitan a navegación, fana máis amigable, e non danan o dispositivo de navegación. 

As cookies son procedementos automáticos de recollida de información relativa ás preferencias determinadas polo Usuario durante a súa visita ao Sitio web co fin de recoñecelo como Usuario, e personalizar a súa experiencia e o uso do Sitio web, e poden tamén, por exemplo , axudar a identificar e resolver erros.

 A información solicitada a través das cookies pode incluír a data e hora de visitas ao Sitio web, as páxinas visionadas, o tempo que estivo no Sitio web e os sitios visitados xusto antes e despois do mesmo . Con todo, ningún cookie permite que esta mesma poida contactarse co número de teléfono do Usuario ou con calquera outro medio de contacto persoal. Ningún cookie pode extraer información do disco ríxido do Usuario ou roubar información persoal. A única maneira de que a información privada do Usuario forme parte do arquivo Cookie é que o usuario dea persoalmente esa información ao servidor. 

As cookies que permiten identificar a unha persoa considéranse datos persoais. Por tanto, ás mesmas seralles de aplicación a Política de Privacidade anteriormente descrita. Neste sentido, para a utilización das mesmas será necesario o consentimento do Usuario. Este consentimento será comunicado, en base a unha elección auténtica, ofrecido mediante unha decisión afirmativa e positiva, antes do tratamento inicial, removible e documentado. 

Cookies propias 

Son aquelas cookies que son enviadas ao computador ou dispositivo do Usuario e xestionadas exclusivamente por FLORERÍA HEDRA para o mellor funcionamento do Sitio web. A información que se solicita emprégase para mellorar a calidade do Sitio web e o seu Contido e a súa experiencia como Usuario. Estas cookies permiten recoñecer ao Usuario como visitante recorrente do Sitio web e adaptar o contido para ofrecerlle contidos que se axusten a as súas preferencias. 

Cookies de terceiros. 

Son cookies utilizadas e xestionadas por entidades externas que proporcionan a FLORERÍA HEDRA servizos solicitados por este mesmo para mellorar o Sitio web e a experiencia do usuario ao navegar no Sitio web. Os principais obxectivos para os que se utilizan cookies de terceiros son a obtención de estatísticas de accesos e analizar a información da navegación, é dicir , como interactúa o Usuario co Sitio web.

A información que se obtén refírese, por exemplo , ao número de páxinas visitadas, o idioma, o lugar á que a dirección IP desde o que accede o Usuario, o número de Usuarios que acceden, a frecuencia e reincidencia das visitas, o tempo de visita, o navegador que usan, o operador ou tipo de dispositivo desde o que se realiza a visita. Esta información utilízase para mellorar o Sitio web, e detectar novas necesidades para ofrecer aos Usuarios un Contido e/ou servizo de óptima calidade. En todo caso, a información recompílase de forma anónima e elabóranse informes de tendencias do Sitio web sen identificar a usuarios individuais. 

Pode obter máis información sobre as cookies, a información sobre a privacidade, ou consultar a descrición do tipo de cookies que se utiliza, os seus principais características, período de expiración, etc. no seguinte(s) ligazón(s): 

 Google Analytics :  http://www.google-analytics.com/ 

A(s) entidade(é) encargada(s) da subministración de cookies poderá(n) ceder esta información a terceiros , a condición de que o esixa a lei ou sexa un terceiro o que procese esta información para as dicir entidades. 

Cookies de redes sociais

FLORERIA HEDRA incorpora plugins de redes sociais, que permiten acceder ás mesmas a partir do Sitio web. Por esta razón, as cookies de redes sociais poden almacenarse no navegador do Usuario. Os titulares das estas redes sociais dispoñen das súas propias políticas de protección de datos e de cookies , sendo eles mesmos, en cada caso, responsables dos seus propios ficheiros e das súas propias prácticas de privacidade . O Usuario debe referirse a as mesmas para informarse acerca de ditas cookies e, no seu caso, do tratamento dos seus datos persoais. Ou unicamente a título informativo indícanse a continuación as ligazóns nos que se poden consultar ditas políticas de privacidade e/ou de cookies : 

    • Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig 

Deshabilitar, rexeitar e eliminar cookies 

O Usuario pode deshabilitar, rexeitar e eliminar as cookies —total ou parcialmente— instaladas en o seu dispositivo mediante a configuración de a súa navegador (entre os que se atopan, por exemplo , Chrome, Firefox, Safari, Explorer). Neste sentido, os procedementos para rexeitar e eliminar as cookies poden diferir dun navegador de Internet a outro . En consecuencia, o Usuario debe acudir ás instrucións facilitadas polo propio navegador de Internet que estea a utilizar. No caso de que rexeite o uso de cookies —total ou parcialmente— poderá seguir usando o Sitio web, aínda que poderá ter limitada a utilización dalgunhas das prestacións do mesmo .    


 
Buscar